Bezrobocie.org.pl

Blog o biznesie, pracy i karierze

Finanse

Zostałeś bez pracy? Sprawdź, co Ci przysługuje!

Zostałeś bez pracy? Sprawdź, co Ci przysługuje!

Jeśli z jakiegoś powodu zostałeś bez pracy, możesz skorzystać ze wsparcia, które oferuje państwo. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, należy jednak spełnić kilka warunków. Na jakich zasadach przyznawany jest zasiłek i ile obecnie wynosi?

Zasiłek dla bezrobotnych – kto może się o niego ubiegać

Zasiłek dla bezrobotnych mogą otrzymać osoby, które w wyniku różnych zdarzeń utraciły pracę. Rejestracja w urzędzie pracy to niezbędny warunek ubiegania się o świadczenie. Aby otrzymać zasiłek, należy udowodnić, że wykonywało się pracę w ciągu ostatnich 18 miesięcy przez co najmniej 365 dni. Należy wykazać, że otrzymywane w tym czasie wynagrodzenie nie było niższe niż przyjęte minimalne.

Zasiłek dla bezrobotnych, jak sama nazwa wskazuje, przysługuje osobom, które w żaden sposób nie pozostają w stosunku do pracy. A zatem nie powinny być zatrudnione na umowę o pracę. Zasiłku nie otrzymamy również wtedy, gdy pobieramy wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Także prowadzenie działalności gospodarczej w momencie ubiegania się o zasiłek skutkować będzie odmową przyznania świadczenia.

Na jak długo otrzymasz zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany na 180 lub 365 dni. Świadczenie na czas 180 dni otrzymamy wtedy, gdy zamieszkujemy na obszarze powiatu, gdzie stopa bezrobocie nie przekroczyła 150% przeciętnej stopy bezrobocia w całym kraju. Przyjmuje się tutaj wartość stopy bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku.

Kto może liczyć na zasiłek wypłacany przez 365 dni? Między innymi osoby mieszkające na terenie powiatu, gdzie przeciętna stopa bezrobocia w kraju przekroczyła 150%. Tym samym widzimy, że im większe bezrobocie na danym obszarze, tym dłuższy czas wypłacania zasiłku. Ponadto z całorocznego zasiłku dla bezrobotnych mogą korzystać osoby samotnie wychowujące dziecko do 15 lat, jak również te, które wychowują dziecko, a ich małżonek został osobą bezrobotną bądź utracił prawo do zasiłku (np. upłynął okres jego pobierania). Jeśli mamy za sobą 20 lat pracy i ukończyliśmy 50 lat, również możemy liczyć na 365-dniowy zasiłek.

Zasady i formalności

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, jest rejestracja w urzędzie pracy. Możemy to zrobić w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Możemy też dokonać rejestracji drogą elektroniczną. Jeśli zdecydujemy się na rejestrację w urzędzie, powinniśmy zaopatrzyć się nie tylko w dokument tożsamości. Przydadzą się także świadectwa pracy (najlepiej wszystkie, jakie posiadamy). Jeśli mamy przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, wówczas warto dołączyć świadectwa lekarskie potwierdzające ten stan rzeczy.

Istotne okażą się dokumenty potwierdzające nasze wykształcenie. Dobrze mieć przy sobie również inne zaświadczenia bądź dyplomy potwierdzające ukończenie kursów, dzięki którym zdobyliśmy konkretne umiejętności. Jeśli prowadziliśmy działalność gospodarczą, powinniśmy okazać przy rejestracji zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zawieszeniu wpisu, jak również zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych – na jakie wsparcie możesz liczyć

Ile wynosi zasiłek w 2022 roku?  Świadczenie wynosi  1240,80 zł, netto, czyli na rękę, będzie to 1058,13 zł, i taką kwotę osoba bezrobotna będzie otrzymywała przez 3 miesiące.  Po tym czasie wysokość zasiłku spada i wynosi 974,40 zł brutto (840,70 zł netto)  Wysokość świadczenia zależy od stażu pracy osoby, która go otrzymuje. Powyższe kwoty to 100% zasiłku — przysługują tym, którzy przepracowali od 5 do 20 lat. 

Nie każdemu jednak przysługuje 100% wartości zasiłku. Warto pamiętać, że istnieje zarówno obniżony, jak i podwyższony zasiłek bezrobotny. Wartość tego pierwszego wynosi 80% opisanej wyżej podstawy. Przysługuje on osobom, których staż pracy wynosi mniej niż 5 lat. Z kolei do otrzymania podwyższonego zasiłku uprawnione są osoby, które przepracowały minimum 20 lat. Mogą wówczas liczyć na 120% wartości obowiązującego zasiłku.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij